Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowego Urzędu Pracy w Nidzicy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • ePUAP
 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • Rządowe Centrum Legislacji

Przejdź do: nidzica.praca.gov.pl

Treść strony

Niesłyszący

 • Niesłyszący

Informacja

INFORMACJA
DOTYCZĄCA OBSŁUGI OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH TRWALE
LUB OKRESOWO TRUDNOŚCI
W KOMUNIKOWANIU SIĘ
W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY
W NIDZICY

 

 

W związku z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nidzicy (PUP) obsługa osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, zwanych dalej „osobami uprawnionymi” zorganizowana jest zgodnie z cytowaną wyżej ustawą oraz poniższymi zasadami.

 1. Osoba uprawniona ma prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej (osoba, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw w urzędzie) w kontaktach z PUP.
 2. Prawo, o którym mowa w pkt. 1 może być ograniczone wyłącznie ze względu na zasady określone w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228).
 3. W przypadku skorzystania przez osoby uprawnione z prawa, o którym mowaw pkt. 1, PUP nie może wymagać przedstawienia od osoby przybranej dokumentów potwierdzających znajomość PJM (polski język migowy), SJM (system językowo-migowy) ani SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych).
 4. Przetwarzanie informacji i danych w czasie korzystania przez osobę uprawnioną z pomocy osoby realizującej świadczenie usług tłumacza PJM, SJM, SKOGN odbywa się w celu zapewnienia jej możliwości komunikowania się w PUP.
 5. W PUP wykorzystuje się następujące środki wspierające komunikowanie się:
 6. Osoba uprawniona ma prawo do swobodnego korzystania z wybranej przez siebie formy komunikowania się.
 7. Osoba uprawniona, która nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, ma prawo współdecydowania wraz z rodzicami lub opiekunami prawnymi o wybranej formie komunikowania się.
 8. PUP zapewnia, osobom uprawnionym, dostęp do świadczenia usług tłumacza:
  • polskiego języka migowego (PJM);
  • systemu językowo – migowego (SJM);
  • sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN). 
 9. Świadczenie usług tłumacza jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.).
 10. Osoba uprawniona będąca osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, do PUP, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem,z wyłączeniem sytuacji nagłych.
 11. Zgłoszenie, o którym mowa w pkt. 10 powinno zawierać informacje zawarte w formularzu, stanowiącym załącznik do niniejszej informacji. Zgłoszenia można dokonać:
 12. Po dokonaniu zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 10, PUP zapewnia obsługę osoby uprawnionej, w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym.

 13. PUP,  w przypadku braku możliwości realizacji świadczenia usług tłumacza PJM, SJM
  i SKOGN  zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując inną formę realizacji uprawnień określonych w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

 14. Osoba realizująca świadczenie usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN jest obowiązana zachować w tajemnicy informacje związane z osobą uprawnioną.

 15. Przepisu pkt. 14 nie stosuje się w przypadku gdy:

  • zachowanie tajemnicy może stanowić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia osoby uprawnionej lub innych osób;

  • osoba uprawniona lub jej przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na ujawnienie tajemnicy.

 16. W PUP jeden pracownik ma ukończony podstawowy kurs języka migowego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lilla Olszewska
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-07-18 11:27
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2016-04-27 09:35

Wzór formularza

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-07-18 10:28
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2012-07-18 10:30

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 20883
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2016-04-27 09:35:02